Uitgegeven werk


Wetenschappelijke artikelen

Documenten

Rangschik op : Naam | Datum | Hits | [ Oplopend ]

Wetenschappelijke artikelen Wetenschappelijke artikelen

Auteur: Meindert Schroor

* 'Terschelling en de visserij 1860-1920' Tijdschrift voor Zeegeschiedenis (42) 1981, 41-52

* 'Woningbouw en stadsuitbreiding in het 19de eeuwse Leeuwarden' Historisch Geogra­fisch Tijdschrift (2) 1984, 72-82

* 'Terug in het archief: historische geografie en archivalia'  Nederlands Archievenblad 1986,

* 'Wel socialerig, maar het mag geen geld kosten - Leeuwarden en de Woningwet 1902-1918' Leeuwarder Historische Reeks I (1987), 135-165

* 'Oudere zeekleipolder: Het zeekleilandschap rond Biessum en Delfzijl' Historisch Geografisch Tijdschrift (6) 1988, 31-33

* 'Dr. Gerrit Smit (1923-1988): bibliografie' Historia Agriculturae XVIII (1988), VII-X

* 'Van couleur régionale naar couleur politique: de parlemen­taire kaart van Noord-Nederland (1850-1917)’ Historia Agri­cul­turae XVIII (1988), 180-225 p. 1-14; p. 15-28; p. 29-44

* Voorwoord bij de heruitgave van H.J. Keuning’s - De Groninger Veenkoloniën (oorspronkelijk: Amsterdam, 1933). Groningen, 1989

* (met P. Kok) 'Invalshoeken voor een integrale geschiedschrijving van Leeuwarden'. Leeuwarder Historische Reeks II (1990), 198-212

* (met J. van der Woude) 'De bevolkingsomvang van Leeuwarden in de negentiende eeuw (1795-1899)'       Leeuwarder Historische Reeks II (1990), 176-198

* 'Tusken Lauwers en Linde: de grinzen fan Fryslân mei Grinslân, Drinte en Oerisel, benammen yn de 18e ieu' It Beaken, (Fryske Akademy) 1990, 161-193

* 'De ruimtelijke ordening van de provincie Groningen 1942-1990' in: Provinciale Planolo­gische Dienst Groningen 1942-1990. Groningen, 1990, 11-33

* 'De laat-middeleeuwse namen van de klokslag van Leeuwarden: een historisch-geografi­sche verkenning' It Beaken, (Fryske Akademy) 1991, 161-200

* 'Van divergentie naar convergentie: twee eeuwen sociaal-economische ontwikkeling in de Eems-Dollardregio (1815-1990)' in: O.S. Knottnerus et.al.(red.) - Rondom Eems en Dollard/Run­dum Ems und Dollart, Groningen/Leer, 1992, 327-360

* 'Eene jonghe aencommende Lantstadt: bevolkingsomvang en bevolkingsgroei van Leeuwarden in de 16e eeuw (1511-1606). Leeuwarder Historische Reeks III (1992), 107-142

* 'Een lijst met Leeuwarder burgers uit 1492' De Vrije Fries LXXIX (1993), 63-102

* 'De demografische ontwikkeling van Leeuwarden in de 17e en 18e eeuw (1606-1793)' Leeuwarder Historische Reeks IV (1993), 40-104

* 'De wortels van het liberalisme in de provincie Groningen' in: G.Voerman (red.), Het liberalisme in Groningen, Groningen, 1995, 5-26

* 'Modernisering en verkeutering: De Gelderse Landbouw in de periode 1920-1950' in: J.Bieleman e.a.(red.), Anderhalve eeuw Gelderse landbouw: de geschiedenis van de Geldersche Maatschap­pij van Landbouw en het Gelderse platteland, Arn­hem/Gro­ningen, 1995, 182-211

* 'De Friese stedenhiërarchie 1800-2000, Stedelijke stabiliteit en verschuiving in een relatief dunbevolkt gewest'  in: Historisch Geografisch Tijdschrift 1997(15), 1-10

* 'From 1000 to 2000 AD: Landscape and Economy in the Wadden Area' in: J.N.H. Elerie & A. Woudstra (ed.) A new perspective for the Wadden area, the 7th Keuning conference, jubilee conference of the Dutch Society for the Preservation of the Wadden Sea, (Leeuwarden, 28th November 1995), 11-17 Ook verschenen als: 'Van 1000 naar 2000: landschap en economie in het Waddengebied' in ibidem, Een nieuw toekomstperspectief voor het Waddengebied, z.p,z.j. (Groningen, 1997), 11-18

* 'De naamgever van de Hollanderdijk' in: Van Potmarge tot Jokse, Bydragen ta de skiednis fan it Súdertrimdiel III, Wurdum 1997, 47-50

* 'De demografische ontwikkeling, 1750-1917' in: Joh. Frieswijk e.a. (red.), Geschiedenis van Friesland/Skiednis fan Fryslân, Boom/Fryske Akademy, Amsterdam/Leeuwarden, 1998, 40-60

* 'De demografische ontwikkeling na 1917' in: Joh. Frieswijk e.a. (red.), Geschiedenis van Fries­land/Skiednis fan Fryslân, Boom/Fryske Akademy, Amsterdam/Leeuwarden, 1998, 213-231

* 'Wonen op hoogten: het terpenlandschap van Middag-Humsterland' in: Landschappen van wereldformaat (themanummer Historisch-Geografisch Tijdschrift XVI (1998), 115-126

* 'De atlassen als bron voor de historische geografie van Friesland' in: Studiedag de Robles atlassen. Ryksargyf, Leeuwarden, 1999, 23-33

* 'Leeuwarden tussen middeleeuwen en nieuwe tijd', 'Begrensde expansie', 'De bestuurlijke ontwikkeling van Leeuwarden en zijn politieke kaders' in: René Kunst et al. Leeuwarden 750-2000, Hoofdstad van Friesland, Franeker, 1999, 78-105, 358-376, 377-395

* 'Bevolking en bedrijf' (co-auteur Paul Th. Kok) in: René Kunst et at. Leeuwarden 750-2000, Hoofdstad van Friesland, Franeker, 1999, 396-413

*  ‘Noord-Nederland: een demografisch reservaat? Kanttekeningen bij het Friese ‘genoom’ in: De Vrije Fries 80 (2000), 29-54

* ‘Friesland verliest zijn kinderen. Enkele bespiegelingen over de omvang van de emigratie en de landverhuizing in de periode 1880-1960’, It Beaken, tydskrift fan de Fryske Akademy (jiergong 63, 2001), nr. ¾, 190-205

* ‘Een schamele wooncultuur. Volkshuisvesting vóór de Woningwet’ in: Weezel Errens, D. van (red.), Bouwen voor de smalle beurs: 100 jaar Woningwet in Fryslân, Leeuwarden, 2002, 25-35

* ‘Blokhuizen en zoutketen: Harlingen, Almenum en Noordees in de zestiende eeuw’  in: Landschap in archieven, (themanummer) Historisch-Geografisch Tijdschrift XX (2002), nr. 3, 134-137

* ‘Een vlucht voorwaarts. Bespiegelingen rond de economische politiek van het stadsbestuur van Groningen in het eerste kwart van de 17de eeuw’  Historisch Jaarboek Groningen 2003, 37-58

* ‘Begrafenissen te Groningen (Nieuwe of Noorderkerk 1672)’ in: Gruoninga 46 (2001), 104-109

* ‘Leeuwarden: centrumstad of ‘perifere’ stad; ofwel: de kleinste grote stad van Nederland’. In: René Kunst (ed.), Leeuwarden, beelden van een centrumstad. Teksten van lezingen gehouden op twee herdenkingssymposia t.g.v. vijfhonderd jaar hoofdstedelijke status. (Leeuwarden, 2005) 23-34

* 'Algemene inleiding De Friese elf steden' in: D. de Vries e.a., Historische plattegronden van Nederlandse steden, De Friese elf steden, deel I, Dokkum, Harlingen, Hindeloopen, Stavoren en Workum, (Alphen aan den Rijn/Ljouwert, 2006), 9-24

* 'De waterstaat van de gemeente Winsum en omstreken, 1300-1850', in: R. Alma e.a., Winsum 1057-2007 (Winsum, 2007), 107-124

* 'De Januskop van Caspar de Robles: Gemenebest versus Stadstaat: Friezen en Groningers door de eeuwen heen' in: Historisch Jaarboek Groningen 2007, 85-104

* ‘Mens en land in de zestiende eeuw’, in: Duijvendak, M.G.J., H. Feenstra e.a. (red.), Geschiedenis van Groningen II (Zwolle 2008), 11-33.

* ‘Stad en Lande, het Duitse Rijk en de Nederlanden 1498-1536’ in: Duijvendak, M.G.J., H. Feenstra e.a. (red.), Geschiedenis van Groningen II (Zwolle 2008), 34-49.

* ‘Heroriëntatie op de Unie en op Holland’ in: Duijvendak, M.G.J., H. Feenstra e.a. (red.), Geschiedenis van Groningen II (Zwolle 2008), 152-209.

* ‘Interne staatkundige verhoudingen in Stad en Lande’ in:  Duijvendak, M.G.J., H. Feenstra e.a. (red.), Geschiedenis van Groningen II (Zwolle 2008), 211-229.

* ‘Ontwrichting en oligarchisering: het midden van de zeventiende eeuw’ in: Duijvendak, M.G.J., H. Feenstra e.a. (red.), Geschiedenis van Groningen II (Zwolle 2008), 230-243.

* (samen met Otto S. Knottnerus) ‘Verharding en verscherping 1536-1568’ in: Duijvendak, M.G.J., H. Feenstra e.d. (red.), Geschiedenis van Groningen II (Zwolle 2008), 71-105.

* (samen met Otto S. Knottnerus) ‘De opstand 1568-1594’ in: Duijvendak, M.G.J., H. Feenstra e.d. (red.), Geschiedenis van Groningen II (Zwolle 2008), 107-151.

* ‘Vlinten en bermen: Een brief van Willem Lodewijk uit 1616 over de noordelijke stadsuitleg van Groningen (1615-1624)’ in: Hervonden Stad. Jaarboek voor archeologie, bouwhistorie en restauratie in de gemeente Groningen 14 (2008) 161-168

* 'Friese of Duitse stad? Een verkennend onderzoek naar geografische aspecten van de immigratie in Groningen 1600-1800' in: Stadsgeschiedenis (Hilversum, 2009), 1-20

* ‘In depot, uit depot: Een cijrlijck wapenstuck, een 17e-eeuwse wapensteen’ in: Hervonden Stad. Jaarboek voor archeologie, bouwhistorie en restauratie in de gemeente Groningen 14 (2009) 131-138

* ‘Van Wad tot Warendorf: Groningen en zijn achterland, 1400-1600’ in: Collenteur, G. e.a., Stad en Regio. Opstellen aangeboden aan prof. Dr. Pim Kooij bij zijn afscheid als hoogleraar economische en sociale geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen (Assen 2010) 19-30.

* ‘Tussen Geologie en Geakunde: Historische geografie van Friesland tussen 1850 en 1950’ in: Borger, G.J. & Ph.H. Breuker (red.), Van Groningen tot Zeeland. Geschiedenis van het cultuurhistorisch onderzoek naar het kustlandschap (Hilversum 2010), 28-60, 149-156

* Schroor, M., Kühn, J., Brown, N., Enemark, J., Vollmer, M., ‘Landscape and culture. Thematic Report No. 2. In: Marencic, H. & J. de Vlas (eds.), Quality Status Report 2009. Wadden Sea Ecosystem No. 26 (Common Wadden Sea Secretariat, Trilateral Monitoring and Assessment Group, Wilhelmshaven 2009)

* ‘The Wadden Sea Region: the outstanding features of the cultural landscape’ in: Essex County Council Historic Environment Branch, Comparative analysis of the landscape and cultural heritage of the Wadden Sea Region (Chelmsford 2010) 5-14.

 * ‚Flutkatastrophen und Küstenschutz in der niederländischen Marschlandschaft: Zwischen Wirtschaftlichkeit und Sicherheit’ in: Fischer, Ludwig & Karsten Reise, Küstenmentalität und Klimawandel: Küstenwandel als kulturelle und soziale Herausforderung (München 2011) 153-166.

* ´De trage, maar onverbiddelijke tand des tijds’: Het vroeg negentiende-eeuwse onderzoek naar het ontstaan der Zuiderzee’ in: Aten, D., W. Messchaert & H. de Raad (red.), Binnendijks en buitengaats. Liber amicorum voor Jan T. Bremer (Schoorl 2012) 75-86.