Uitgegeven werk


Boeken

Documenten

Rangschik op : Naam | Datum | Hits | [ Aflopend ]

Geschiedenis van Dokkum, hart van noordelijk Oostergo Geschiedenis van Dokkum, hart van noordelijk Oostergo

Auteur: Meindert Schroor
Uitgave: Stichting Historia Doccumensis, Dokkum, 2004.
ISBN nummer: 90-9017827-9

Dokkum ontleent als plaats van het delict zijn bekendheid vooral aan de moord op Bonifatius en de geschiedschrijving van de stad werd er als het ware door overschaduwd. Recednte inzichten en onderzoeken geven aan de Bonifatius' verblijf juist op de plaats van Dokkum niet toevallig was. Dockinga of Tochingen was het middelpunt van het waterrijke, maar voor die tijd dichtbevolkte terpengebied van Noordoost Friesland. Die centrale plaats heeft Dokkum tot op de dag van vandaag behouden als het hart van noordelijk Oostergo.

De geschiedenis van Dokkum wordt behandeld aan de hand van negen, chronologisch ingedeelde hoofdstukken. Die bevatten naast het doorlopende geschiedverhaal van Dokkum van de hand van Schroor in elk van de hoofdstukken een aantal, door verschillende auteurs geschreven, kaderteksten.

Geschiedenis van Dokkum, geïllustreerd.

Het Groninger landschap Het Groninger landschap

Auteur: Meindert Schroor en Jan Meijering
Uitgave: Matrijs, Utrecht, 1989, 96 pagina's
ISBN nummer:

Anders dan veel Nederlanders denken, bestaat de provincie Groningen uit veel verschillende landschappen. In dit boek worden die beschreven vanuit de goede geografische traditie om eerst maar eens te kijken hoe dat landschap is ontstaan, vanaf de ijstijden tot heden. Vervolgens worden de verschillende landschapstypen beschreven: de open kleigebieden, het Hoogeland, de essen en wierden, de veenkoloniën en de heideontginningen. Voor wie zelf op ontdekkingstocht wil gaan, zijn er vijf routes opgenomen. Het boek zelf is uiterst zinvol geïllustreerd. Bovendien zijn er twee bijzonder mooi uitgevoerde kaarten als bijlage opgenomen. Een geschikte uitgave voor wie deze provincie wil leren kennen.

De Franse kaarten van Drenthe en de noordelijke kust 1811-1813, 2001, 148 pagina’s. De Franse kaarten van Drenthe en de noordelijke kust 1811-1813, 2001, 148 pagina’s.

Auteur: H.J. Versfelt en M. Schroor
Uitgave: Heveskes Uitgevers
ISBN nummer: 90-806727-1-8

Noord-Nederland kan bogen op een rijke cartografische traditie. Toen Napoleon het gehele toenmalige Nederland (koninkrijk Holland) in 1810 bij zijn Franse keizerrijk inlijfde bestonden er reeds goede atlassen en kaarten van Friesland en Groningen. Maar voor een goed geografisch beeld van Drenthe was hij nog vrijwel geheel aangewezen op de oude door Cornelis Pijnacker vervaardigde kaart van Drenthe uit 1634. Alleen van het zuidoosten van de provincie bestonden betrouwbare kaarten. Spoedig na de annexatie van het Koninkrijk Holland stuurde Napoleon militaire ingenieurs naar Noordoost Nederland om de tot dusverre oppervlakkig gekarteerde gebieden op te meten en in kaart te brengen.
Van die opdracht zijn de in deze atlas gepubliceerde kaarten het resultaat. Van de 40 kaarten hebben er 25 betrekking op Drenthe en enkele aangrenzende delen van Overijssel, Groningen en Friesland. De overige vijftien kaarten bestrijken de gehele noordelijke kuststrook van Friesland en Groningen, vanaf Harlingen tot aan de Duitse grens. Het zijn de oudste kaarten waarop de kust van het noordelijke vasteland in zijn geheel in kaart is gebracht.
In een uitgebreide toelichting gaan de auteurs van deze atlas Herman Versfelt en Meindert Schroor in op de wijze waarop de kaarten tot stand kwamen. Ze geven voorts een schets van Drenthe en Noord-Nederland in de Napoleontische tijd en een beschrijving van elke afzonderlijke kaart.

Geschiedenis van Groningen, deel II, nieuwe tijd Geschiedenis van Groningen, deel II, nieuwe tijd

Auteur: Verschillende auteurs waaronder Meindert Schroor. Red: M.G.J. Duijvendak, H. Feenstra e.a.
Uitgave: Waanders Uitgevers, Zwolle, 2008.
ISBN nummer: 978 90 400 8540 6

* Mens en land in de zestiende eeuw; p. 11-33

* Stad en Lande, het Duitse Rijk en de Nederlanden 1498 - 1536; p. 34-49

* Heroriëntatie op de Unie en op Holland; p. 152-209

* Interne staatkundige verhoudingen in Stad en Lande; p. 211-229

* Ontwrichting en oligarchisering: het midden van de zeventiende eeuw; p. 230-243

Hoofdstukken samen met Otto S. Knottnerus:

* Verharding en verscheping 1536-1568; p. 71-105

* De opstand 1568-1594; p. 107-151

Tussen Hemdijk en Klif. Het nationale landschap Zuidwest-Fryslân Tussen Hemdijk en Klif. Het nationale landschap Zuidwest-Fryslân

Tussen Hemdijk en Klif. Het nationale landschap Zuidwest-Fryslân.
Auteur: Meindert Schroor
Uitgever: Afûk, Leeuwarden/Ljouwert 2012
 

Zuidwest-Fryslân is met zijn talloze meren, zeven steden, kliffen, natuurterreinen, weiden en bossen een van onze twintig Nationale Landschappen. Dat zijn delen van Nederland die in 2005 door het Rijk zijn aangewezen omdat daarin een unieke combinatie van ‘cultuurhistorische en natuurlijke elementen’ voorkomt. Dit boek vertelt u het verhaal van de landschappelijke onderdelen van Zuidwest-Fryslân en hun bewoners. Van de Waterpoort in Sneek tot het Roode Klif bij Warns neemt het u mee langs de uiteenlopende kenmerken van deze landschappen en legt uit hoe die zijn ontstaan. Het boek voort u langs de terpengebieden in het noorden, de meren in het midden en de bossen en heuvels in het zuiden en besluit deze rondgang langs de IJsselmeerkust als waterrijke zoom van deze Zuidwesthoek.‘Sociaal geograaf beschrijft op de van hem bekende heldere wijze het ontstaan van Zuidwest-Fryslân en hoe het gebied er nu bijligt’ (Halbe Hettema in de Leeuwarder Courant van 27 april 2012).

 

 

<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>
Pagina 5 van 11