Uitgegeven werk


Boeken

Documenten

Rangschik op : Naam | Datum | Hits [ Oplopend ]

De Atlas van Kooper: oude kaarten van de provincie Groningen De Atlas van Kooper: oude kaarten van de provincie Groningen

Auteur: Meindert Schroor
Uitgave: Profiel, Groningen, 2003, 64 pagina inleiding, 93 pagina's uitvouwbare kaarten.
ISBN nummer: 90-5294-276-5

Ir. Johan Kooper (1876-1939) was hoofdingenieur-directeur van de Provinciale Waterstaat te Groningen. In zijn vrije tijd was hij als amateur-historicus veel met het verleden bezig en verzamelde hij gedrukte en manuscript kaarten en bracht deze bijeen in een boekband. Aan de hand van deze kaarten wordt in De Atlas van Kooper de geografische ontwikkeling beschreven van de provincie Groningen. De door Kooper bijeengebrachte kaarten bestrijken de periode van de vroege zestiende eeuw tot de late negentiende eeuw, toen door een krachtige industrialisatie en verstedelijking het gelaat van de provincie Groningen ingrijpend veranderde. Aangevuld met enkele essentiële in de verzameling ontbrekende kaarten biedt de Atlas van Kooper een goed uitgangspunt voor een schets van vier eeuwen landschappelijke ontwikkeling van Groningen. In de tekst wordt tussen haakjes naar de kaarten verwezen.

De atlas van Huguenin, militair-topografische kaarten van Noord-Nederland 1819-1829 De atlas van Huguenin, militair-topografische kaarten van Noord-Nederland 1819-1829

Auteur: H.J. Versfelt en M. Schroor
Uitgave: Heveskes Uitgevers Veendam, 2005, 132 pagina's inleiding en kaarbeschrijvingen, 85 pagina's kaarten.
ISBN nummer: 90-806727-9-3

Tussen 1819 en 1829 hebben militaire ingenieurs onder leiding van luitenant W.U Huguenin kaarten van Noord-Nederland vervaardigd. Voor het grootste deel van Friesland en Groningen vormen deze kaarten de oudste gedetailleerde afbeeldingen van de provincies. Voor Overijssel en delen van Denthe geven zij een beeld van de veranderingen in het landschap in vergelijking met datgene wat getoond wordt op oudere militair-topografische kaartenseries.

De Hugueninkaarten zijn van grote waarde voor onze kennis van de vroegere topografie van de noordelijke provincies. Door de grote schaal en het kleurgebruik komt het landschap in één oogopslag tot leven. In de steden is de bebouwing gegeneraliseerd, maar daarbuiten wordt elke boerderij of ander gebouw individueel getoond.

Het bestaan van deze bijzonder interessante kaarten is lang onbekend gebleven, doordat zij verborgen lagen in de gesloten militaire archieven. Deze uitgave door de Drentse Historische Vereniging maakt ze nu voor geïnteresseerden toegankelijk.

Grote Geïllustreerde Bosatlas Grote Geïllustreerde Bosatlas

Auteur: eindredacteur/co-auteur
Uitgever: Wolters Noordhoff, Groningen, 1983

 

De Atlas der Stadslanden van Groningen (1724-1729) De Atlas der Stadslanden van Groningen (1724-1729)

Auteur: Meindert Schroor
Uitgave: Regio-Projekt, 1997, 53 pagina’s inleiding, 70 kaarten.
ISBN nummer: 90-5028-098-6

Is het even unieke als onmisbare vervolg op de Atlas der Provincielanden. Opnieuw is een collectie manuscriptkaarten ontsloten die wat betreft schoonheid zijn gelijke niet kent. De kaarten bieden een fraai en gedetailleerd beeld van de toenmalige stadsgronden en bijbehorende landschappelijke elementen zoals waterlopen, dijken en polders. Tezamen met het tekstgedeelte van dit boek verbeelden de kaarten de stedelijke belangen in de regio en wordt duidelijk waarom en hoe de stad zich met de gang van zaken daar bemoeide. De auteur Meindert Schroor heeft recht op mijn en, naar ik meen, eenieders bewondering voor het feit dat hij in korte tijd de weg heeft weten te vinden in een uiterst ingewikkelde materie en erin geslaagd is de kaarten op bevattelijke wijze in hun historische context te zetten. Zonder zijn prestatie zou de uitgave hooguit een replica van een archiefstuk zijn geweest. Nu is het een historische bron, een oorspronkelijk historisch werkstuk en een wegwijzer voor nader onderzoek. (Gemeentearchivaris van Groningen, drs Jan van den Broek in het voorwoord).

Golden Raand, landschappen van Groningen Golden Raand, landschappen van Groningen

Auteur: Meindert Schroor, Jan Meijering
Uitgave: In Boekvorm, Assen, juni 2007
ISBN nummer: 9789077548233/NUR 944

Het Groninger landschap is er een met vele gezichten. Het gaat van bosrijke gebieden in het Zuidelijk Westerkwartier, kwelderwallen in Noordwest-Hunsingo en de karakteristieke brakwatergebieden van de Dollard tot aan de zeekleigronden in het Hoogeland met zijn akkers vol wuivend graan, suikerbieten en koolzaadvelden. Van Lauwerszee tot Dollard tou, Van Drenthe tot aan 't Wad, zoals de Groninger trots zingt - je vindt er een variëteit aan landschappen, allemaal van grote ecologische waarde en met een rijke cultuurhistorie waarvan de sporen ook nu nog duidelijk zichtbaar zijn.

Of het nu om de strijd tegen het water gaat (het bouwen van wierden, dijken en de aanleg van polders) of om het bewoonbaar maken van de sompige veengronden door grootschalige vervening. Nergens in Nederland heeft de mens zo sterk de hand gehad in de ontwikkeling van het landschap als in het noorden. Polders, kavelpatronen, dijken en houtwallen, natuurgebieden met flora- en faunabeheer getuigen daarvan. Zij geven elk vergezicht, elk hoekje van Groningen een heel eigen karakter.

Golden Raand, Landschappen van Groningen is een veelzijdig naslagwerk voor iedereen die meer wil weten over het verhaal 'achter' het landschap van Groningen. Naast een nauwgezette reconstructie van de ontstaansgeschiedenis van de provincie (van de ijstijden tot Blauwestad) biedt het boek een prachtig overzicht van de verschillende natuurgebieden die Groningen rijk is.

Golden Raand, Landschappen van Groningen is verschenen ter gelegenheid van het zeventigjarige bestaan van Stichting Het Groninger Landschap. Met deze uitgave wil Het Groninger Landschap een bijdrage leveren aan verdere vergroting van het draagvlak voor bescherming, behoud en waar nodig ontwikkeling van de waarden van natuur, landschap en cultuurhistorie.

<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>
Pagina 10 van 11